NRS - Logo

Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Nordic Refrigeration Solutions ApS
Rev. 2020.07.10

 1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE
  1.1 Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Nordic Refrigeration Solutions ApS’, CVR-nr.: 39 91 91 33
  (”Leverandøren”) levering af standard såvel som særligt tilvirkede produkter (”Produkter”) og konsulentydelser
  (”Serviceydelser”), herunder i form af rådgivning og konsulentbistand såvel som reparation og vedligehold af køleanlæg, som
  beskrevet i den mellem kunden (”Kunden”) og Leverandøren indgåede Aftale (”Aftalen”).
  1.2 Nærværende betingelser (”Betingelser”) er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Leverandøren, såfremt
  andet ikke er skriftligt aftalt.
 2. YDELSERNES OMFANG
  2.1 Leverandørens ydelse kan bestå i levering af Produkter samt Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet
  i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan eksempelvis bestå af en ordrebekræftelse og evt. en opgavebeskrivelse.
  2.2 Leverandøren kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører. Dette fratager dog ikke Leverandøren
  forpligtelserne i henhold til Betingelserne eller Aftalen.
 3. TILBUD OG ACCEPT
  3.1 Konkrete tilbud fra Leverandøren er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres skriftligt af Kunden og
  er først bindende for Leverandøren, når Leverandøren skriftligt har bekræftet ordren.
 4. ANNULLERING
  4.1 Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de
  pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan Produkterne ikke skaffes, kan Leverandøren uden at ifalde ansvar
  af nogen art annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse Produkter. Det påhviler Leverandøren omgående at meddele
  Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes lige så snart Leverandøren bliver vidende herom.
  4.2 Kunden er alene efter Leverandørens skriftlige samtykke hertil berettiget til at annullere leverancer bestående af
  Produkter og/eller Serviceydelser. Leverandøren er i den forbindelse berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr på 20 % af
  prisen for det bestilte, dog maksimalt DKK 50.000.
 5. DOKUMENTATION OG VEJLEDNING
  5.1 Med leverancen af Produkter kan følge produktbeskrivelser, manualer og brugervejledninger i det omfang, sådant
  materiale måtte være udarbejdet af Leverandøren eller producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant
  materiale forefindes, skal Leverandøren gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med Kundens ordreafgivelse.
 6. KUNDENS FORPLIGTELSER VED SERVICEYDELSER
  6.1 Det er en forudsætning for Serviceydelsers udførelse:
 • at Kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
 • at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for
  konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning,
 • at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildele ressourcer, således at Serviceydelserne
  kan leveres som aftalt,
 • at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens
  faciliteter, installationer og dokumentation efter konsulenternes nærmere anvisning.
 1. LEVERINGSTIDSPUNKT
  7.1 Leverandøren tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan
  lade sig gøre, vil Leverandøren omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet
  leveringstidspunkt. Kan leverings-tidspunktet ikke overholdes, vil Leverandøren forsøge at afbøde Kundens gener bedst
  muligt. Leverandøren påtager sig dog intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.
  7.2 Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 30 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Leverandøren eller
  forhold under Leverandørens kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse
  herom til Leverandøren.
  7.3 Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Produkterne er udleveret/stillet til rådighed for
  Kunden fra Leverandørens lager (ab lager). For Serviceydelser anses levering for sket i takt med at Serviceydelserne leveres/er
  udført.
  7.4 Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for transport/forsendelse, installation, implementering mv., medmindre andet
  aftales.
  7.5 I de tilfælde, hvor Leverandøren efter aftale med Kunden skal medbringe Produkterne og udføre eksempelvis
  installationen af Produkterne, er leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor Produkterne fysisk overgives til/stilles til rådighed
  for Kunden på det aftalte leveringssted.
  7.6 For eventuelt installationsarbejde faktureres Kunden i henhold medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser for
  Leverandøren, med mindre andet er aftales.
  7.7 Leverandøren kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten af Produkter
  gennemført.
 2. RISIKOENS OVERGANG
  8.1 Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet.
 3. PRISER OG FAKTURERING
  9.1 Generelt Alle priser er i danske kr. eksklusive moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag,
  fragt mv., medmindre andet er anført. Alle tilbud og priser afgives med forudsætning for stabile råvare- og indkøbspriser. I
  tilfælde af væsentlige udsving i en eller flere råvare- eller indkøbspriser, forbeholder Leverandøren sig retten til med 14 dages
  varsel at regulere enhver pris ifølge et tilbud, Betingelserne og/eller en Aftale med et sådant prisudsving. Et udsving i råvareeller indkøbspriser, der medfører øget omkostninger på 5 % eller mere for leverandøren, anses altid for et væsentligt udsving,
  som berettiger til prisregulering.
  9.2 Produkter Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.
  Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af Aftalen fremgå, at
  Leverandøren er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.
  9.3 Serviceydelser Det estimerede omfang af de aftalte Serviceydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.
  Uanset dette faktureres Kunden dog altid i henhold til Leverandørens faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave,
  medmindre det fremgår af Aftalen, at der er tale om fast pris. Som udgangspunkt faktureres for hver påbegyndt time. Det kan
  dog af Aftalen fremgå, at Leverandøren er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling. Det aftalte vederlag
  for Leverandørens Serviceydelser kan være baseret på en timepris eller dagspris (herunder for overtidsarbejde, transport,
  forplejning og udlæg), hvis størrelse fremgår af Leverandørens generelle listepriser. Såfremt der er aftalt særlige timepriser
  mv. fremgår sådanne af Aftalen. Timepriser mv. kan til hver en tid for fremtiden reguleres af Leverandøren med en 2 ugers
  varsel til udgangen af en kalendermåned. Såfremt Kunden ønsker arbejde udført uden for den normale arbejdstid (mandag til
  torsdag fra kl. 8.30 til 16.30 og fredag kl. 8:30 til 15:00), faktureres for overtidsarbejde med en sats på den aftalte timepris
  med et tillæg på 100 %. Konsulenternes omkostninger til transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse
  faktureres særskilt i henhold til statens takster eller svarende til de faktiske udgifter, ifølge dokumentation. Konsulenters
  transporttid faktureres med 50 % af den aftalte konsulenttimepris. I det omfang transporttiden ligger uden for normal
  arbejdstid dog med 100 %. Leverandøren er berettiget til at fakturerer Kunden dels ved levering af de respektive
  Serviceydelser, dels løbende ved udgangen af hver kalendermåned samt når opgaven afsluttes. Dersom Kundens forhold
  betyder, at den aftalte Serviceydelse ikke har kunnet leveres, faktureres Kunden det aftalte timetal med fradrag af
  Leverandørens eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode.
 4. BETALING
  10.1 Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 14 dage efter fakturadato.
  10.2 Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.
  10.3 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve en morarente fra forfalds-tidspunktet med 1,5 % pr.
  påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.
  10.4 Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 4 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket
  betaling, er Leverandøren berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til
  Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver
  Leverandøren Aftalen, har Leverandøren ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.
 5. ANSVAR SAMT FEJL OG MANGLER
  11.1 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 12 måneder fra den dag materiellet blev leveret.
  11.2 Sælger dækker kun omkostninger til dele som er defekte og ikke arbejdsløn når delene skal udskiftes.
  11.3 Sælger dækker ikke omkostninger til nyt kølemiddel som skal anvendes ved reparation af anlæg.
  11.4 Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i
  intet tilfælde senere end 2 uger efter manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af hvorledes manglen
  har vist sig. I modsat fald mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
  11.5 Reparationen foretages hos sælger, med mindre sælger har accepteret, at den mangelfulde del eller eventuelt materiallet kan repareres eller udskiftes hos køber. Køber skal i disse tilfælde bære de meromkostninger, som sælger påføres ved
  afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end hos sælger.
  11.6 Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering.
  11.7 Køber kan ikke på sælgers vegne og for sælgers omkostning foretage afhjælpning, medmindre dette er skriftligt aftalt
  mellem parterne. Fragtskader, der ikke er anmeldt til transportør ved modtagelse af varen, er sælger uvedkommende. Sælger
  har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer
  det købtes anvendelighed.
  11.8 Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede, er behæftet med meget væsentlige mangler. Udover hæve
  retten kan sælger ikke ifalde ansvar, medmindre manglen skyldes sælgers grove uagtsomhed.
  Såfremt sælger foretager afhjælpning eller om levering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom det skyldes
  årsager, der forelå før risikoens overgang, uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger.
  11.9 Leverandøren fraskriver sig ansvaret for programfejl i underleverandørers software, herunder software inkorporeret i
  Produkter, og Leverandøren vil på grund af manglende immaterielle rettigheder og adgang til kildekoden ikke kunne afhjælpe
  fejl i sådant software. For leveret software gælder det pågældende softwares licensbetingelser, og Kunden kan alene gøre de
  misligholdelsesbeføjelser, der fremgår af disse licensbetingelser, gældende, og de kan alene gøres gældende overfor den
  pågældende underleverandør/licensgiver. Ønsker Kunden at påberåbe sig fejl for så vidt angår software, kan fejlen påberåbes
  overfor Leverandøren, der videregiver fejlbeskrivelsen til underleverandøren. Leverandøren har intet ansvar for sådanne fejl eller at
  de kan afhjælpes. Afhjælper underleverandøren fejlen, videregiver Leverandøren straks disse oplysninger til Kunden evt. vedlagt
  patch, rettelsesfil, opdatering m.v. Kunden gøres dog opmærksom på, at afhjælpning af fejl i software kan være betinget af, at
  Kunden har indgået en service- eller opdateringsaftale e.l. med underleverandøren. Reklamerer kunden dog over væsentlige fejl
  inden for reklamationsperioden, jf. punkt 11.2, og er den væsentlige fejl
  ikke afhjulpet inden rimelig tid herefter, kan Kunden hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede software eller Produkter hvori
  softwaren indgår og er en nødvendighed.
  11.10 Såfremt der er tale om en løbende Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtiden.
  11.11 Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Betingelserne.
  11.11 Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i Produkter og/eller Serviceydelser.
  11.12 Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Leverandøren er ansvarlig for, skal Kunden erstatte
  de udgifter, Leverandøren måtte have haft i den sammenhæng. Har Leverandøren anvendt konsulenttimer på at undersøge en sådan fejl,
  der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Leverandøren, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til
  de til enhver tid gældende listepriser hos Leverandøren.
  11.13 Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Leverandørens tab efter dansk rets almindelige regler,
  herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulent-timer.
  11.15 Leverandøren kan på ingen måde gøres ansvarlig for:
 • at det leverede ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at det leverede i øvrigt ikke
  har den forudsatte hensigtsmæssighed, medmindre Leverandøren i Aftalen specifikt har påtaget sig ansvaret for et givent resultat,
 • forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne eller Aftalen,
 • fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør som direkte eller indirekte påvirker det
  leveredes funktion,
 • fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Leverandørens instruktioner,
 • fejl opstået som følge af Kundens anlæg, konstruktioner, dimensioneringer, sikkerhedsforskrifter mv. samt fejl heri eller manglende
  overholdelse heraf,
 • fejl opstået som følge af unormale eller ikke foreskrevne omgivelser/lokaliteter, herunder omgivelsestemperaturer,
 • fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet,
  herunder ifølge eventuel udleveret dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side, eller
  ved andre omstændigheder, som ligger uden for Leverandørens kontrol,
 • normal vedligeholdelse såsom justering, normal slitage, eller hvis anskaffelse af brugstilbehør eller forbrugsstoffer kræves,
 • indskrænkninger i systemers funktionalitet eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning/indlæsning af
  programmel/software mv., som påvirker det af Leverandøren leverede,
 • mindre eller undskyldelige rådgivningsfejl, samt rådgivningsfejl, der skyldes at Leverandøren ikke har modtaget alle relevante
  oplysninger for at kunne give en fuldstændig rådgivning.
  11.16 Medmindre andet specifikt er skriftligt aftalt, påtager Leverandøren sig intet ansvar for overholdelse eller iagttagelse af en eller
  flere standarder, certificeringer, godkendelser mv. herunder bl.a. DS/EN-378 (Europæisk standard der foreskriver krav til sikkerhed for
  personer og genstande, giver vejledning i beskyttelse af miljøet og foreskriver procedurer for drift, vedligeholdelse og reparation af
  kølesystemer samt genvinding af kølemidler mv.).
 1. PRODUKTANSVAR
  12.1 Leverandøren er ansvarlig for produktet i maksimum et år efter købsdato, hvis ikke anden aftale er indgået.
  12.2 Kunden er til enhver tid forpligtet til at søge et evt. produktansvar, der relaterer sig til Produkter, der stammer fra Leverandørens
  underleverandører, f.eks. LG, Panasonic eller Rivacold, direkte hos underleverandøren. Leverandøren kan ikke inddrages i en sådan sag
  om produktansvar, hvis underleverandøren idømmes ansvar, men ikke kan honorere kundens krav.
  12.3 For tingskade er Leverandøren ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens
  Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet. Leverandøren er yderligere ikke
  ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller produkter, hvori Produkter indgår, med mindre ufravigelige regler
  foreskriver andet.
  12.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part
  herom. Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er
  rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i
  denne aftale skal dog afgøres i henhold til punkt 21 nedenfor, hvis Leverandøren begærer dette.
 2. ANSVARSBEGRÆNSNING
  13.1 Da der af tale om salg til firmaer og kommerciel handel mellem firmaer med CVR. nummer og ikke private forbrugere bortfalder
  gælder normale ”forbrugerettigheder”!
  13.2 Leverandøren kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke
  begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning, samt andet indirekte tab eller
  følge-skade.
  13.3 I tilfælde af at Leverandøren ifalder erstatningsansvar uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den
  pågældende Aftales nettovederlag, dog maksimalt et beløb på DKK 50.000 pr. indgået Aftale.
 3. FORCE MAJEURE
  14.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig,
  optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den
  almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos
  nøglemedarbejdere, omfattende virus-, malware- eller anden form for hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos
  underleverandører.
  14.2 Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er
  indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Den anden part kan da kræve eventuelle tidsplaner udskudt og
  genforhandlet.
  14.3 Uanset ovenstående kan enhver af parterne hæve Aftalen uden ansvar ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens
  opfyldelse hindres af force majeure i mere end 6 måneder.
 4. MARKEDSFØRING
  15.1 Leverandøren er berettiget til at anvende Kunden som reference i markedsføringsmæssigt øjemed, medmindre andet aftales.
 5. TAVSHEDSPLIGT
  16.1 I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Begge
  parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger
  fortroligt og alene anvende dem til det formål de afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.
 6. EJENDOMSFORBEHOLD
  17.1 Alle ydelser er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det solgte overgår først endeligt fra Leverandøren til Kunden, når
  Leverandøren har modtaget fuld betaling herfor, jf. Aftalen.
  17.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det leverede, herunder at
  opbevare og vedligeholde det leverede forskriftsmæssigt, at holde det leverede brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi
  og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i det leverede uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.
  17.3 Kunden forpligter sig til ikke uden Leverandørens forudgående samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde
  disponere over det leverede indtil ejendomsretten er overgået til Kunden.
 7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
  18.1 Produkter og Serviceydelser Enhver immateriel rettighed, herunder den fulde ophavsret, til Produkter og resultatet af de leverede
  Serviceydelser (herunder rapporter, dokumentation m.v.) tilkommer alene Leverandøren. Når intet andet er aftalt mellem parterne,
  erhverver Kunden ved fuld betaling af Leverandørens vederlag alene en uoverdragelig brugsret til de immaterielle rettigheder, herunder
  en brugsret til ophavsretligt beskyttet materiale, dokumentation m.v., der er udarbejdet af Leverandøren i forbindelse med levering af
  Produktets såvel som Serviceydelsens udførelse. Kunden har således alene ret til at bruge det leverede. Kunden erhverver ingen ret til at
  ændre, videreudvikle, foretage eksemplarfremstilling eller overdrage eksemplarer af Leverandørens immaterielle rettigheder til
  tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren, bortset fra tilfælde hvor en sådan ret er tillagt Kunden i ufravigelige
  lovregler. Leverandøren har endvidere ret til at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow m.v. i andre
  sammenhænge.
  18.2 Software Såfremt Kunden erhverver software, herunder inkorporeret i Produkter, erhverves kun de rettigheder – ofte alene en
  brugsret – på de vilkår, der fremgår af softwarens licensbetingelser. Kunden er bundet af og pligtig til at respektere Leverandørens og
  eventuelle underleverandørens til enhver tid gældende licensbetingelser, herunder at Kunden ofte alene erhverver en uoverdragelig og
  ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Kunden er i øvrigt indforstået med at overholde dansk rets til enhver tid gældende regler for
  omgang med software, der er beskyttet af ophavsret.
 8. OVERDRAGELSE
  19.1 Leverandøren er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen uden Kundens samtykke
  hertil.
  19.2 Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen efter Leverandørens forudgående
  skriftlige samtykke hertil.
 9. ÆNDRINGER OG FORRANG
  20.1 Enhver ændring af nærværende Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af en ny aftale eller ved et
  skriftligt og underskrevet tillæg til nærværende Betingelser eller Aftalen.
  20.2 Ved uoverensstemmelse mellem nærværende Betingelser og Aftalen, har Aftalen forrang.
 10. LOVVALG OG VÆRNETING
  21.1 Betingelserne og Aftalen samt enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse hermed, skal være
  underlagt og fortolkes i henhold til dansk ret, med undtagelse af lovvalgsregler som måtte føre til anden lovgivning end dansk ret, med
  værneting ved Leverandørens til enhver tid værende hjemsted i første instans.

  Nordic Refrigeration Solutions ApS

  Vejle, den 19. november 2018

  Salgs- og leveringsbetingelser for Nordic Refrigeration Solutions ApS

  Rev. 2020.07.10